DIFA JAMU

Kabinet pro výzkum divadla a dramatu

Divadelní fakulta JAMU

ENGLISH
ENGLISH

Lidé

Mgr. Andrea Jochmanová, Ph.D.

Mgr. Andrea Jochmanová, Ph.D.

vědecká pracovnice

Andrea Jochmanová se dlouhodobě zabývá dějinami českého divadla, otázkami vztahu divadla a folklóru, divadla a genderu, studiem kulturní antropologie, teorií her a herních principů. Ve své pedagogické praxi se opírá o formy vyprávění, dnes pronikajícího do vzdělávání pod modernějším názvem storytelling, i modulaci a inovaci sdělení díky zpřítomnění jevů svými znalostmi, zkušenostmi, tvořivou zvídavostí i vlastním prožitkem.

Číst dále
doc. MgA. Jan Motal, Ph.D.

doc. MgA. Jan Motal, Ph.D.

vědecko-pedagogický pracovník

Jan Motal se ve svém výzkumu věnuje filozofii dialogu, metodologickým otázkám uměleckého výzkumu a politice divadla, zvláště ve vztahu k problému sociální kritiky a ekokritiky. Ve svém přístupu překlenuje hranice filozofie, etiky, antropologie a estetiky. Jeho pojetí metodologie podporuje spolupráci objektivistických i interpretativních přístupů, jež má překonat velký moderní předěl mezi vědou a kritikou, naturalismem a sociálním konstruktivismem. Ve své výuce se snaží studenty uměleckých oborů ponouknout k lepšímu pochopení současných sociokulturních problémů a rozvíjet jejich schopnost dialogu a porozumění.

Číst dále
Mgr. Naďa Satková, Ph.D.

Mgr. Naďa Satková, Ph.D.

vědecká pracovnice

Naďa Satková se ve svém výzkumu zabývá zejména dějinami divadelní režie 20. století a britským dramatem přelomu milénia a jeho inscenacemi. Vyučuje dějiny světového divadla a věnuje se redaktorské a editorské činnosti.

Číst dále
MgA. Lucia Repašská, Ph.D.

MgA. Lucia Repašská, Ph.D.

vědecká pracovnice

Režisérka a umělecká šéfka experimentální platformy D’epog. Formou uměleckého výzkumu se zaměřuje na meze divácké percepce u současného publika. Zabývá se fenoménem hereckého tréninku a experimentální scénickou tvorbu na půdorysu site-specific, činohry, intermédií a performance.

Číst dále
Mgr. Jiřina Hofmanová

Mgr. Jiřina Hofmanová

vědecká pracovnice

Jiřina Hofmanová studuje v doktorském programu na Katedře divadelních studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, kde strávila i celý svůj předchozí studentský život. Ve svém bádání se věnuje dvěma oblastem, a to českému divadlu 20. století a divadelní kritice.

Číst dále
Mgr. MgA. Eva Schulzová, Ph.D.

Mgr. MgA. Eva Schulzová, Ph.D.

vědecká pracovnice

Eva Schulzová se zabývá českou a evropskou rozhlasovou hrou v současnosti i v historickém vývoji a současnými dramatickými texty, zejména z německojazyčné oblasti. 2008–2013 spolupracovala jako scenáristka s Českou televizí, nyní se věnuje tvorbě pro rozhlas (literární pásma) a překládá z němčiny. Pedagogicky působí na DF JAMU, kde vyučuje semináře zaměřené na dramatickou tvorbu a světovou literaturu, vede a oponuje bakalářské i magisterské diplomové práce a absolventské projekty.

Číst dále
Mgr. Bc. Dominika Polášková

Mgr. Bc. Dominika Polášková

vědecká pracovnice

Dominika Polášková se zabývá dějinami českých kočovných divadelních společností a českou dramatickou tvorbou především 19. století. V Kabinetu pro výzkum divadla a dramatu působí od roku 2017.

Číst dále
MgA. Jitka Vrbková, Ph.D.

MgA. Jitka Vrbková, Ph.D.

vědecká pracovnice – řešitelka grantu

Jitka Vrbková se zabývá divadlem actor-specific, konkrétně divadlem herců s mentálním znevýhodněním. Svůj výzkum provádí zejména formou artistic research, a to skrze divadelní projekty Divadla Aldente, které pracuje s herci s Downovým syndromem.

Číst dále