DIFA JAMU

Kabinet pro výzkum divadla a dramatu

Divadelní fakulta JAMU

ENGLISH
ENGLISH

Publikace

Kapitoly

Manipulation of Reality Through an Interactive Game: Remote X as an Example of New Modes of Spectatorship Naďa Satková

In GALEA, Marco – MUSCA, Scabolcs (eds.). Redefining Theatre Communities. International Perspectives on Community-Conscious Theatre-Making. Bristol and Chicago: Intellect, The University of Chicago Press, 2019, s. 220–229

Kapitola je zaměřená na specifický druh představení, během kterých jsou diváci vedeni k tomu, aby byli aktivní a částečně rozhodovali o průběhu představení. Text je zacílen na fenomén diváctví a jeho změny, který představuje na příkladu představení/inscenace Remote X – projektu skupiny Rimini Protokoll, která s ním od roku 2013 navštívila více než patnáct měst po celém světě. Představení Remote X probíhá jako inscenovaná procházka městem. Diváci (nebo lépe účastníci) jsou vedeni instrukcemi pomocí sluchátek, která mají nasazena. Tato procházka propojuje diváky s místními obyvateli města a umožňuje jim zkoumat veřejný prostor z neobvyklých úhlů, včetně sociálně neatraktivních lokalit. Účelem kapitoly je poukázat na tento druh neobvyklých představení, která kladou na diváka specifické požadavky a vedou ho k vytváření specifické "komunity" s ostatními diváky. Jsou pojmenována důležitá psychologická a sociologická témata spojená s tímto přístupem k výstavbě představení, například kolektivní tvorba, determinace, svoboda, hraní rolí, psychologie davu. V potaz jsou brána rovněž témata sociální, politické a kulturní identity. Studie se zabývá také problémy, s nimiž se tvůrci takových představení mohou potýkat, a lokálními a globálními aspekty umělecké tvorby. Jsou pojednány také otázky, jak umělci čelí divadelním konvencím charakteristickým pro "běžná divadelní představení". Zmíněny jsou také prvky psychodramatu a socio-dramatu.

Monografie

Zpřítomnit nepřítomné. „Sorry za monolog“ Andrea Jochmanová

Brno: JAMU, 2020

redakce: Miroslav Plešák

Esej o mnoha paradoxech, z nichž sestává jednota lidské zkušenosti, předávaná dále formou kreativního principu uplatňujícího ve výukovém procesu soustavně se rozšiřující báze znalostí, rozvíjených mnoha individuálními zkušenostmi, zejména pak faktory od forem osvobozené hravosti a zvídavosti. Kompozice sestavená z mnoha složek, inspirovaná divadlem a divadelností všedního dne, tolik přirozené pro jakýkoliv komunikační projev, probíhající mezi dvěma entitami, jehož cílem je vytvoření tvůrčího prostředí vzájemné inspirace, pracuje s nastavením osobních kvalit a hodnot, opírá se o formy vyprávění, dnes pronikajícího do vzdělávání pod modernějším názvem storytelling, i modulaci a inovaci sdělení díky zpřítomnění jevů svým vlastním prožitkem.

Editorství, redakce

Kam zmizela loutka? Tereza Agelová

Brno: JAMU, 2021

redakce: Miroslav Plešák, Naďa Satková

Cílem knihy je zachytit a zhodnotit dlouhodobý stav, v němž se loutkové divadlo nachází už od poloviny minulého století. Publikace pojmenovává a definuje, co může dnes znamenat loutka jako objekt, a jak se na ni dívá odborná i laická veřejnost. Mapuje vztah herce a loutky a hledá pojmenování pro nový fenomén divadla, pro který v českém kontextu neexistuje adekvátní pojem. V první části knihy autorka představuje zvolené téma na základě kompilace literárních zdrojů, periodik a elektronických článků vztahujících se k dané problematice, v druhé provádí analýzu odpovědí z ankety směřované odborné veřejnosti různých profesí v loutkových divadlech. Autorčiny teoretické úvahy a závěry se opírají zejména o Karla Makonje a Henrika Jurkowského, jejichž formulace a celoživotní přemýšlení o loutkách považuje za odrazový můstek pro moderní (nejen loutkové) divadlo. Podstatným zdrojem pro knihu byl i elektronický časopis polského teoretika v oblasti loutkového divadla Marka Waszkiela. 

Monografie

Umění persvaze Kolektiv autorů

Brno, 2021

Publikace je zhodnocením projektu zkoumajícího fenomén persvaze na úrovni fyziologických projevů. Tréninkové postupy v této metodice se opírají o poznatky získané sadou experimentů modelujících různé scénáře performativních úkonů a způsobů interakce mezi performerem a recipientem. Míra persvaze během nich byla objektivně stanovena na základě analýzy biosignálů, jakými byly tepová frekvence, teplota, elektroencefalogram, respirační křivka a pohybová data.

Tým tvoří: 

MgA. Lucia Repašská, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Eva Kundtová Klocová, Ph.D.
Ing. Oto Janoušek, Ph.D.
Ing. Jakub Hejč
Ing. Marina Ronzhina, Ph.D.
Ing. Radovan Smíšek
doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D.

Elektronická publikace je ke stažení zdarma na webu Nakladatelství JAMU. 

Editorství, redakce

Politics and Community Engagement in Doctoral Theatre Research Naďa Satková a Klára Škrobánková (ed.)

Brno: JAMU, 2021

Sborník z konference nazvané Politics and Community Engagement in Doctoral Theatre Research, která se konala v listopadu 2017 na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění. Byla to první tematicky vymezená konference. Texty příspěvků odrážely rozličné kulturní aspekty a týkaly se například domácího násilí na indických ženách, polského participativního divadla, hnutí slovinské nezávislosti, teatrality teroru nebo imerzivního divadla.

Monografie

Osobnosti Divadelní fakulty JAMU Naďa Satková a kol.

Brno: JAMU, 2020

Kniha sestává ze třinácti studií o vybraných osobnostech Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění. Práce zahrnuje pedagogy herecké výchovy (Vlasta Fialová, Zdeňka Gräfová, Josef Karlík, Rudolf Krátký, Ladislav Lakomý, Jarmila Lázničková, Lola Skrbková a Marie Waltrová), dramatické výchovy (Alexej Pernica, Dana Svozilová), pohybové výchovy (Marie Mrázková, Jiřina Ryšánková) a uměleckého přednesu (Miloš Kročil). Zmínění vyučující se podíleli na formování pedagogických metod jednotlivých oborů na JAMU, proto jsou studie dokladem o historii a zároveň ukazují kontinuitu vývoje. Autoři studií se zaměřili na výzkum, zpracování a zhodnocení pedagogické činnosti osobností. Vycházeli z archivního výzkumu a materiálů uložených na JAMU, v oddělení dějin divadla Moravského zemského muzea, v archivu Národního divadla Brno, archivu CED, archivu Městského divadla Brno a dalších. Podstatnou část výzkumu tvořily rovněž rozhovory s pamětníky (žáky nebo kolegy uvedených osobností), které badatelský tým pořídil metodou orální historie. Kromě editorky knihy napsali jednotlivé studie Andrea Jochmanová, Dominika Polášková, Klára Škrobánková a Luboš Mareček. 

Editorství, redakce

CINE TEATRO SAURA. Putování filmovým dílem Carlose Saury Hana Slavíková

Brno: JAMU, 2020

redakce: Eva Schulzová

Hana Slavíková se v knize soustředí na život a dílo Carlose Saury. Název knihy Cine Teatro Saura je variací pojmu cineteatro, vztahujícího se k prostorům, kde mohli být diváci vystaveni jak filmovému, tak divadelnímu prožitku. Putování Saurovým filmovým dílem se opírá o fenomenologické principy a je vedeno snahou zprostředkovat nezvyklé a svým způsobem i riskantní metody narace, jež mohou být cestou k jinému vnímání vnitřního i vnějšího světa a vztahování se k němu. Hana Slavíková nahlíží více než šedesátiletou filmovou tvorbu Carlose Saury v kontextu politických a sociálních proměn a rovněž optikou dalších kreativních vrstev Saurovy osobnosti. Důraz je kladen na důmyslné prolínání různých tvůrčích metod uchopení skutečnosti i na zkušenost s diktaturou, kterou prošla jak španělská, tak i česká společnost, jíž je kniha určena. Slavíková při psaní knihy vycházela také ze španělské literatury týkající se Carlose Saury, a to i z dobových mediálních ohlasů. Materiály nalezené během studijní cesty do Španělska výrazně posunuly autorčino nahlížení určitých témat, k nimž měla daný postoj na základě české optiky a zdrojů. Redakčně knihu zpracovala Eva Schulzová, jazykové korektury provedly také Jiřina Hofmanová a Naďa Satková.

Editorství, redakce

Technika Lestera Hortona v obrazech / Lester Horton’s Technique in Pictures David Strnad

Brno: JAMU, 2019

redakce: Naďa Satková

Publikace se snaží zaplnit bílé místo mezi dokumenty o popisované metodě, je podrobným obrazovým manuálem pro tanečníky a taneční pedagogy, kteří se chtějí seznámit s technikou Lestera Hortona. Strnad volí formu kreslených siluet a v doprovodném textu tuto metodologii vysvětluje a obhajuje její názornost a použitelnost v praxi. Veškeré české texty i popisky k obrázkům jsou souběžně překládány do angličtiny, tudíž mohou posloužit i zahraničním zájemcům o uplatnění této metody v praxi. Na knize kromě Nadi Satkové spolupracovaly Klára Škrobánková a Eva Schulzová. 

Monografie

Průhledné zrcadlo Jan Motal

Brno: JAMU, 2018

Soubor komentářů a esejů ohledává téma dialogu na ploše aktuálních společenských a politických problémů, jako je eroze demokratických hodnot, populismus a nacionalismus, uprchlická krize nebo ztráta solidarity. Texty prozkoumávají kořeny evropské kultury a snaží se znovu zhodnotit jejich zdravé jádro ve vztahu k otázkám svobody, demokracie, lidských práv, soucitu i křesťanství. Úvodní část přináší několik kritických esejů k současné filmové a televizní tvorbě a dokumentaristice, soubor uzavírá úvaha nad vysokým uměleckým školstvím a rozhovor o možnostech dialogu. Texty byly vybrány z publicistické tvorby autora za posledních pět let, která byla publikována v rozhlase nebo na internetu.

Editorství, redakce

Audiovizuální propaganda. České země mezi Sovětským svazem a Německem 1914–1989 Pavel Aujezdský

Brno: JAMU, 2019

redakce: Naďa Satková

Publikace Pavla Aujezdského se zabývá vývojem filmové a televizní propagandy v historických a politických souvislostech, které se dotýkají českých zemí. Autor rozebírá filmy animované, dokumentární i hrané, i tvorbu televizní. Zároveň poukazuje na vlivy nacistického Německa a Sovětského svazu, jejichž zájmům tuzemská propaganda sloužila. Redakci knihy měla na starosti Naďa Satková, jazykovou správnost kontrolovaly Andrea Jochmanová a Eva Schulzová.

Monografie

Dialog uměním Jan Motal

Brno: JAMU, 2016

Kniha formou filozofického eseje představuje ucelenou teorii umění. Dokládá, že jsme si navykli vnímat umělecké dílo jako nástroj komunikace, namísto toho, aby pro nás bylo prostorem setkání. Umění podle této knihy může být nástrojem k znovuobjevení tváře druhého a otevření situace dialogu, která nám pomůže rozvíjet vzájemné porozumění.

Editorství, redakce

Herečka Nika Brettschneiderová v exilu aneb Portrét divadla Theater Brett do pádu „železné opony“ Andrea Buršová

Brno: JAMU, 2018

redakce: Dominika Polášková

Monografie Andrey Buršové je záznamem cesty Niky Brettschneiderové a Ludvíka Kavína k založení divadla Theater Brett v rakouském exilu ve Vídni a reflektuje jeho tvorbu v letech 1977–1989. Autorka se zaměřuje především na vývoj hereckých výrazových prostředků od mimojazykového k verbálnímu projevu, charakterizuje celkem čtyřicet dva inscenací. Kabinet spolupracoval na přípravě knihy do tisku. 

Editorství, redakce

Divadlo v krizi (?) aneb Pokus o mimesis Wolfgang Spitzbardt

Brno: JAMU, 2019

jazyková redakce: Andrea Jochmanová a Eva Schulzová

Autor se v hlavní části publikace věnuje vztahu mezi divadlem a krizí. Ukazuje, že geneze divadla je nejen v okcidentálním kontextu výsledkem společenské krize, že v dějinách lidstva stále znovu reflektuje nejrůznější lidské, resp. společenské krize a přispívá k jejich řešení. Zároveň vyzdvihuje, že sama divadelní tvorba se dostala v současnosti do hluboké krize identity a postupně ztrácí, jak se zdá, svou schopnost k živé komunikaci, a tím také svou elementární imaginaci. 

Editorství, redakce

Cesty divadelní tvorby Petera Brooka Adam Doležal

Brno: JAMU, 2018

redakce: Klára Škrobánková

Monografie Adama Doležala mapuje tvůrčí dráhu jednoho z nejvýznamnějších divadelních režisérů druhé poloviny 20. století Petera Brooka. Sleduje vývoj jeho kariéry od počátků v Anglii v polovině čtyřicátých let až do současnosti a pokouší se jej vsadit do souvislostí, dobového kontextu a pojmenovat možné Brookovy inspirační zdroje. Redakčně knihu zpracovala Klára Škrobánková. 

Editorství, redakce

Jiřina Ryšánková. Vstříc novým formám Mikotová, Zoja – Petišková, Ladislava

Brno: JAMU, 2018

redakce: Dominika Polášková

Zoja Mikotová a Ladislava Petišková sestavily knihu věnovanou významné pedagožce Divadelní fakulty JAMU Jiřině Ryšánkové, jež se podílela na rozvoji výuky hereckého pohybu a významnou měrou se zasloužila o zavedení pantomimy jakožto řádného předmětu herecké výchovy na této škole. S autorkami na přípravě publikace spolupracovala Dominika Polášková.

Editorství, redakce

Přednášky o divadle a umění 2 Naďa Satková, Klára Škrobánková (ed.)

Brno: JAMU, 2018

Sborník zahrnuje přednášky, které zazněly při habilitačních a profesorských řízeních na DF JAMU od 1. července 2007 do 31. srpna 2018. Publikace navazuje na první díl vydaný v roce 2007. Přednášky jsou rozčleněny do sedmi tematických oddílů: myšlení o divadle, režie a dramaturgie, herectví, scénografie, pohyb a hlas, manažerství, média. 

Editorství, redakce

Ctibor Turba – pedagogika v mimickém a komediálním divadle Martina Krátká

Brno: JAMU, 2018 

redakce: Andrea Jochmanová

Kabinet redakčně zpracoval knihu Martiny Krátké o Ctiboru Turbovi. Publikace si klade za cíl představit velký přínos této legendy pro české divadelnictví, a to jeho práci pedagogickou. Turba totiž jako student slavné školy francouzského mima Jacquesa Lecoqa pomocí metody zaměřené na pohyb a gesta rozvíjí svou vlastní metodiku herecké práce mima nebo komického herce. Podstatnou část knihy tvoří sumář autorčiny osobní zkušenosti s výukovou metodou Ctibora Turby, neboť jako jeho studentka mohla jeho přístup k pedagogické práci pozorovat jak zblízka, tak zakusit sama na sobě. 

Monografie

Dekompozičné principy v inscenačnej tvorbe Lucia Repašská

Brno: JAMU, 2015

Kniha reaguje na povahu a charakter divadelní tvorby v okruhu nezávislých performančních aktivit a pokouší se reflektovat jeden z nejaktuálnějších proudů současného divadla. Autorka vychází z vlastní tvorby a z praktického výzkumu v brněnském souboru D´epog. Jeho cílem bylo prověřit hypotézu o sémantické autonomii dramaturgické, režijní a herecké složky, která – podle předpokladu autorky – vede k vyšší recepční angažovanosti diváka. teatrologie, či spíše kognitivních studií a jejich postupů na reflektování geneze inscenace, diváckého vnímání a hereckých technik.

Monografie

Za prostorem svět: tvorba Jiřího Frejky ve dvacátých letech 20. století Andrea Jochmanová

Brno: JAMU, 2012

Čtivé panorama dvacátých let živě evokuje genezi hnutí devětsilské generace, poetismus, konstruktivismus i – nejpozději od počátku r. 1927 – Frejkův postupný odklon od těchto doktrín k divácky ohlasnějšímu divadlu kabaretně-revuálního typu a vůbec zálibě v hravosti a zábavnosti s odhalováním tzv. životního dada. Práce také funkčně reflektuje dobové uhranutí filmem; výčet scénických aplikací filmové projekce je významným příspěvkem k dějinám amplifikujících procesů v divadle, vizualizace a vyšší sugestivnosti scénického obrazu.

Editorství, redakce

Hledání souřadnic a kontextů divadla Jan Roubal

Brno: JAMU, 2018

redakce a doslov: Jan Motal

Kniha uzavírá výbor Roubalových spisů a poskytuje čtenáři přehled o myšlenkovém prostoru, který Roubal ve své odborné práci ohledával, a to s přihlédnutím k jeho celoživotnímu úsilí o uvádění zahraničních teatrologických konceptů do českého prostředí. Patrný je rovněž zájem o alternativní formy divadla a jejich společenský přesah a historické zhodnocení. 

Editorství, redakce

Tendence v současném herectví a herecké pedagogice Tereza Konývková (ed.)

Brno: JAMU, 2017

Sborník obsahuje rozšířené příspěvky prezentované na konferenci Tendence v současném herectví a herecké pedagogice, která se konala 25. a 26. listopadu 2016 na Divadelní fakultě JAMU. Konference si kladla za cíl zmapovat současné pojetí herecké pedagogiky a reflektování herectví jako efemerního fenoménu. Konference byla věnována památce doc. PhDr. Jana Roubala, Ph.D., dlouholetého pedagoga a vědeckého pracovníka Divadelní fakulty JAMU, který svým vnímáním divadla inspiroval několik generací divadelních tvůrců a teoretiků. Mezi ty, kteří vystoupili na mezinárodní konferenci, patří: R. Balevičiūtė, A. Bergman, A. Buršová, G. Greco, J. Hančil, J. Kovalčuk, Ľ. Krénová, V. Křesadlová, T. Lazorčáková, N. Lindovská, P. Morris, M. Musilová, P. Nadaud, O. Smilková, Z. S. Sośnierz, W. Spitzbardt, G. Terruso, M. Wierzchowski. 

Editorství, redakce

Tendence v současném myšlení o divadle Radka Kunderová (ed.)

Brno: JAMU, 2010

Sborník z konference konané 5. a 6. prosince 2008 na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Byla uspořádána k jubileu významného divadelního teoretika Iva Osolsobě (1928). Konference usilovala o zmapování současné české i zahraniční teorie divadla ve vztahu k divadelní praxi. Kromě předních osobností českého myšlení o divadle (Ivo Osolsobě, Karel Makonj, Bořivoj Srba, Petr Osolsobě, Miloslav Klíma, Jana Pilátová, Jan Roubal, Nina Vangeli, Jan Hančil ad.) přednesli příspěvky akademici z Německa, Polska a Slovenska.

Studie

Imagine the Utopia! Rethinking Alain Badiou´s Theatre-Politics Isomorphism Jan Motal

Slovenské divadlo / The Slovak Theatre 66, 2018, č. 3, s. 311–329

The presented article is a polemic with Alain Badiou’s concept of theatre-politics isomorphism. The author adapts the basic elements of Badiou’s philosophy (event, void, truth etc.), provides an interpretation of his theory of theatre and presents crucial critical arguments to reveal the reductionism of Badiou’s philosophy. Subsequently, the author presents his alternative theory of theatre based on this ground. 

Kapitoly

Čeští vlastenci jako antičtí borci v kulturních performancích sokolského hnutí v letech 1862–1918 Tereza Konývková

In ČECHVALA, Jakub – POLÁČKOVÁ, Eliška (eds.). Ve stínu helénského slunce: Obrazy antiky v moderní české kultuře. Praha: Filosofia, 2016.

Tereza Konývková přispěla jednou kapitolou do knihy Ve stínu helénského slunce: Obrazy antiky v moderní české kultuře. Píše v ní o performancích sokolského hnutí.

 

Editorství, redakce

Metaforická metoda – Já si vybírám kočku… Oxana Smilková

Brno: JAMU, 2017

Kabinet se podílel na redakční úpravě knihy Oxany Smilkové, v níž autorka představuje svým osobitým způsobem vlastní originální hereckou metodu. 

Editorství, redakce

Current Challenges in Doctoral Theatre Research Radka Kunderová (ed.)

Brno: JAMU, 2017

Aktuální výzvy v doktorském výzkumu divadla v Evropě, Severní Americe nebo Africe představuje sborník ze stejnojmenné konference, pořádané Janáčkovou akademií múzických umění v Brně. Nejen doktorandi, ale také pedagogové se zamýšlejí zejména nad výzkumným potenciálem spojování uměleckých a vědeckých metod v rámci tzv. artistic research. Uvažují také nad existujícími podobami doktorského studia divadelních oborů a nad možnostmi jejich inovace. Studenti dále představují své vlastní nové přístupy – např. k výuce herectví či analýze současných inscenací, nebo aplikují dnešní metodologické trendy, jako jsou kognitivní teatrologie či výzkum performativity, mimo divadlo. Prověřují také uplatnitelnost metod z jiných vědeckých oborů, např. etnografie či antropologie. Třicítku příspěvků publikovaných v angličtině editovala programová ředitelka konference Radka Kunderová. 

Monografie

Existenciální divadlo snění Jan Motal

Brno: JAMU, 2016

Kniha obsahuje dokumentaci, rekonstrukci a analytickou interpretaci divadelní inscenace Písek Arnošta Goldflama a souboru HaDivadla, která byla uvedena v roce 1988 v Brně. Klíčovou kapitolou je interpretace inscenace, navazující na hermeneutickou fenomenologii. Autor studie nejprve představuje rozbor nejdůležitějších formálních aspektů inscenace, které potom využívá jako základ pro filozofický výklad díla zařazující Písek do tradice hebrejského pojetí řeči jako dynamického, jednajícího slova. Na ploše této filozofické úvahy demonstruje, jak se u Goldflama proměňuje význam pojmu drama: přestává být jednáním vztaženým k účelu a stává se realizací svobodné tvořivosti snění. Jakožto “existenciální divadlo snění” je dílo v interpretaci zhusta čerpající z filozofického odkazu Martina Heideggera pojato nad rámec dobových cílů a záměrů jako nadčasová zpráva o jedinci konfrontujícím se s nárokem disciplinace. Kniha tak přináší původní výklad Goldflamovy tvorby, která už nemusí být chápána úzce pouze v kontextu historiografie studiových divadel, ale rovněž jako pokračování svébytné tradice židovského myšlení.

Editorství, redakce

Jan Roubal: Divadlo jako neodhozený žebřík: Texty o autorském, alternativním a studiovém divadle Jan Motal, Josef Kovalčuk (eds.)

Brno: JAMU, 2015

Texty, shromážděné v prvním svazku prací Jana Roubala k tématu autorského, alternativního a studiového divadla, jsou esencí autorova permanentního myšlení o divadle. Spojují v sobě nejen životní okouzlení divadlem v jeho estetických kategoriích, ale současně divadlem jako prostorem pro setkání, spoluzažívání, vzájemnou komunikaci, interaktivitu a v neposlední řadě pro návraty k rituálním kořenům divadelnosti i přesahům do mimodivadelní (paradivadelní) sféry s aspekty sociálními, psychologickými, terapeutickými. Se všemi valéry tohoto chápaní divadla se Jan Roubal seznámil osobně – jako herec, režisér, autor scénářů, pedagog, experimentátor, teoretik – a všechny oblasti také ve svých textech reflektoval. 

Monografie

Krása ve filmovém dokumentu Jan Motal

Brno: Masarykova univerzita, 2014

Publikace teoreticky vymezuje dramaturgickou analýzu jako druh interpretace audiovizuálního uměleckého díla, založené na filozofické hermeneutice v tradici Hanse-Georga Gadamera. Takto určenou metodu pak používá pro analytické rozumění toho,jak pojímají krásu vybraná filmová díla Jana Špáty. Podrobná analýza zvolených filmů vychází z úkolu dramaturgie jako rozumějící disciplíny, která odhaluje smysl díla ve vztahu ke konkrétním nástrojům jeho konstrukce. Výsledná interpretace s využitím filozofie Martina Heideggera ukazuje Špátovo dílo jako náročné a komplexní svědectví o kráse jako uvědomění si vrženosti pobytu (Dasein), jež vrací člověka k jeho bytí. Existenciální rozměr krásy ve Špátově kinematografii umožňuje adaptovat utrpení člověka jako organickou součást smysluplné existence.

Monografie

Hermeneutika dějinnosti ve filmovém eseji Karla Vachka a Chrise Markera Jan Motal

Brno: JAMU, 2013

Disertační práce představuje nejen v českém kontextu ojedinělý pokus postihnout prostor dějinnosti ve filmovém eseji a jako téma umělecké tvorby vůbec. Autor v první části podává filozofický průzkum problematiky vztahu člověka a dějinnosti s metodologickým přesahem: jak zkoumat umělecké dílo zabývající se dějinným člověkem? Druhá část práce pak představuje aplikaci aktivizovaného filozofického aparátu na část tvorby Chrise Markera a ucelené dílo Karla Vachka. Zvláště v analýze a interpretaci Vachkovy tvorby je práce výjimečná: představuje vůbec první pokus komplexně popsat jeho metodu pojetí místa člověka v dějinách. Dochází k překvapivému zjištění, že Vachkův styl je uzavřený, monologický a je silně ovlivněn východisky a obrozeneckou poetikou nejedlovského marxismu. Oproti tomu Markerova tvorba představuje hluboké, otevřené a dialogické promýšlení dějinného člověka. Studie navazuje na fenomenologicko-hermeneutickou tradici vycházející z E. Husserla, M. Heideggera a H. G. Gadamera.

Studie

Z dolu do dolu: sémiotická esej o ostravských P(p)estrých vrstvách Tereza Konývková

Theatralia 18, 2015, č. 1, s. 50–61

Studie pojednává o specifické dramaturgii současné ostravské divadelní kultury, jejímž cílem je prostřednictvím umění připomínat postupně upadající prostředí těžby uhlí, jenž výrazně utvářelo udentitu regionu od 19. století. Problematika je prezentována prostřednictvím sémiotické analýzy románu Pestré vrstvy Ivana Landsmanna, následné adaptace dramaturga Tomáše Vůjtka a divadelní inscenace režiséra Janusze Klimszy. Ten Landsmannův román inscenoval v Dole Hlubina s herci Divadla Petra Bezruče, kde se premiéra odehrála v květnu 2011 (a poté obnovená premiéra v červnu 2014).

 

Studie

Nedáme si diktovat, koho máme milovat (?): o sletovém průvodu v roce 1948 Tereza Frýbertová

Theatralia 17, 2014, č. 1, s. 52–89

Článek v revue Theatralia o sokolském sletovém průvodu v roce 1948. 

Studie

Sokolská sletová scéna Marathón z roku 1912 Tereza Frýbertová

Theatralia 15, 2012, č. 1, s. 65–81

Článek se zaměřuje na specifický druh podívaných, které organizoval Sokol během let 1907–1938. Autorka detailně popisuje jednu z nejúspěšnějších a nejpopulárnějších produkcí – sokolskou sletovou scénu Marathón.

Studie

Vzor, nebo trojský kůň? Ambivalentní postavení sovětské kultury v českém divadle za přestavby na příkladu Ajtmatovova „Dnu delšího než století“ v Divadle na Vinohradech (1986) Radka Kunderová

Divadelní revue, 2015, roč. 26, č. 3, s. 74–97.

Studie

Česká divadelní kritika počátkem přestavby (1985–1986) Radka Kunderová

Divadelní revue 24, 2013, č. 1, s. 48–73

Studie charakterizuje situaci české divadelní kritiky na počátky tzv. přestavby (1985–1989) a analyzuje strategie kritiků na příkladu ohlasu konkrétní inscenace: hry Romana Hlaváče "Zvláštní řízení" uvedené Národním divadlem v Praze v roce 1986.

Studie

Mocný dozorce i zmatený diletant (Divadelní kritika v časopise Divadlo v roce 1953) Radka Kunderová

Divadelní revue 19, 2008, č. 1, s. 20–37

Studie charakterizuje divadelní kritiku v českém divadelním časopise "Divadlo" v roce 1953, kdy časopis představoval monopolní divadelní periodikum. Autorka sleduje funkci kritiky, její kritéria a styl, stejně jako autorskou základnu a tematiku kritik. Uměleckou kritiku vztahuje k politickému kontextu a dochází k závěru, že zcela podléhala komunistickému totalitnímu režimu a plnila funkci regulátora divadelní produkce v Československu.

Studie

Cognitive Phenomenology: the Promising Pragmatic Marriage of Methodologies in the Field of Theatre Studies? Jan Motal

Theatralia 19, 2016, č. 2, s. 59–75

Studie

Fenomenologická redukce jako naivní vědomí snivce Jan Motal

E-LOGOS – Electronic Journal for Philosophy, 2015, 22 (1), s. 77–91

Studie

Dehumanization of Refugees in Media as a Case of Moral Disengagement Jan Motal

Ethics & Bioethics (in Central Europe), 2015, roč. 5, č. 3–4, s. 183–196

Studie

„Not Man for the Sabbath“: Professional Dignity and Ethical Codes Jan Motal

Ethics & Bioethics (in Central Europe), 2014, roč. 4, č. 3–4, s. 117–122

Studie

Jedinečnost v zájmu vědy: hermeneutické poznámky ke konjekturálnímu paradigmatu Jan Motal

E-LOGOS – Electronic Journal for Philosophy, 2013, č. 1, s. 2–12

Studie

Habent papam: Volba papeže v českém celostátním tisku Jan Motal

Sacra, 2013, roč. 11, č. 1, s. 7–30

Studie

Reprezentace religiozity v českých televizích Jan Motal

Sacra, 2011, č. 2, s. 32–53

Studie

Odin Teatret – strom s hlbokými koreňmi Lucia Repašská

Divadelní revue 23, 2012, č. 3, s. 150–164

Kapitoly

Osvobození divadla Andrea Jochmanová

In Vojvodík, Josef – Wiendl, Jan (eds.). Heslář české avantgardy. Praha: Filozofická fakulta UK v Praze, Togga, 2011

Kapitoly

Voiceband Andrea Jochmanová

In Vojvodík, Josef – Wiendl, Jan (eds.). Heslář české avantgardy. Praha: Filozofická fakulta UK v Praze, Togga, 2011

Kapitoly

Shakespearovská veličenstva a blázni v předrevolučním Československu: „Shakespearománie I"v Divadle na provázku, 1988 Radka Kunderová

In BŽOCHOVÁ-WILD, Jana (ed.). Kronika doby: Shakespeare v Strednej Európe. Bratislava: VŠMU, 2015, s. 130–143

Studie

Divácká a kritická recepce projektu Radka Kunderová

In KOVALČUK, Josef. Rozrazil I/88: O demokracii: Dokumentace, analýza a rekonstrukce projektu. Brno: JAMU, 2015, s. 247–268

Studie

Today, What Are Theatre Reviews from the Communist Era for? Radka Kunderová

In SZABÓ, Attila – KRAKOWSKA, Joanna (eds). Theatre after the Change I: And What Was There Before the After? Budapest: Creative Média Színházi Ügynökség, 2011, s. 97–102

Kapitoly

Mocenské strategie v kritickém ohlasu na projekt Cesty (křižovatky–jízdní řády–setkání) Radka Kunderová

In KOVALČUK, Josef – OSLZLÝ, Petr. Společný projekt Cesty (křižovatky–jízdní řády–setkání): dokumentace a rekonstrukce projektu. Brno: JAMU, 2011, s. 298–308

Editorství, redakce

Texty z Mezinárodního semináře doktorských studií divadelních škol 2003/2005 Andrea Jochmanová (ed.)

Brno: JAMU, 2011

V publikaci jsou prezentovány texty přednesené na seminářích konaných na Divadelní fakultě JAMU v roce 2003 a 2005. Cílem seminářů je soustavně mapovat problematiku doktorského výzkumu na uměleckých školách a akademiích. Semináře vytvářejí platformu i pro konfrontaci různých způsobů realizace doktorského studia na vysokých školách uměleckého zaměření. Pravidelně se jich zúčastňují studenti a pedagogové z Finska, Švédska, Polska, Slovenska, Maďarska, Velké Británie, České republiky ad.

Editorství, redakce

Texty z Mezinárodního semináře doktorských studií divadelních škol 2007/2009 Andrea Jochmanová (ed.)

Brno: JAMU, 2012

V publikaci jsou prezentovány texty přednesené na seminářích konaných na Divadelní fakultě JAMU v roce 2007 a 2009. Pravidelně se jich zúčastňují studenti a pedagogové ze Švédska, Finska, Polska, Slovenska, Maďarska, Velké Británie, České republiky ad. Cílem seminářů je soustavně mapovat problematiku doktorského výzkumu na uměleckých školách a akademiích. Semináře vytvářejí platformu i pro konfrontaci různých způsobů realizace doktorského studia na vysokých školách uměleckého zaměření. 

Editorství, redakce

Texty z Mezinárodní konference doktorských studií divadelních škol (2011) Andrea Jochmanová (ed.)

Brno: JAMU, 2013

V publikaci jsou prezentovány texty přednesené na konferenci konané na Divadelní fakultě JAMU v roce 2011. Jde již o páté setkání doktorských studentů, jejich pedagogů a hostů z mnoha evropských zemí. Konference (dříve seminář) je pořádaná jako bienále, mapuje problematiku doktorského výzkumu a vytváří platformu pro konfrontaci různých způsobů realizace doktorského studia na vysokých školách uměleckého zaměření.

Editorství, redakce

Český divadelní strukturalismus a Pražská škola Andrea Jochmanová

Theatralia 19, 2016, č. 1 

Andrea Jochmanová editovala první číslo 19. ročníku revue Theatralia, které se věnovalo českému divadelnímu strukturalismu. 

Editorství, redakce

Aktuální otázky analýzy inscenace/představení: in memoriam prof. PhDr. Bořivoj Srba, DrSc. Příspěvky přednesené na mezinárodní teatrologické konferenci DIFA JAMU, 21.–22. 11. 2014. Radka Kunderová (ed.)

Brno: JAMU, 2014

Radka Kunderová editovala sborník z konference pořádané Divadelní fakultou JAMU. 

Editorství, redakce

Nové trendy v médiích II: rozhlas a televize Jan Motal

Brno: Masarykova univerzita, 2012

Příspěvky ve sbornících

Vlastenecká loajalita v kulturních performancích sokolského hnutí Tereza Konývková

In MACHALÍKOVÁ, Pavla – PETRASOVÁ, Taťána – PETRBOK, Václav (eds.). Neviditelná loajalita? Rakušané, Češi, Němci v české kultuře 19. století.
Praha: Academia, 2016, s. 261–269

Příspěvky ve sbornících

Challenging Hierarchies? Radka Kunderová

In KUNDEROVÁ, Radka (ed.). Aktuální otázky analýzy inscenace/představení: in memoriam prof. PhDr. Bořivoj Srba, DrSc. Příspěvky přednesené na mezinárodní teatrologické konferenci DIFA JAMU, 21.–22. 11. 2014. Brno: JAMU, 2014, s. 75–83

Příspěvky ve sbornících

„Co si představujete pod pojmem demokracie?“: přibližování diskursů české divadelní kritiky v kritickém ohlasu projektu Rozrazil I/’88: O demokracii Radka Kunderová

In PAVLIŠOVÁ, Jitka (ed.). O divadle 2013: sborník z mezinárodní teatrologické konference O divadle na Moravě a ve Slezsku VI. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, s. 75–84

Příspěvky ve sbornících

Komunikační strategie představitelů českých křesťanských církví v sociální síti Facebook Jan Motal

In KOUDELKOVÁ, Petra (ed.). Komunikace církve: náboženství a jeho prvky ve virtuální realitě. Praha: Karlova Univerzita, 2016. s. 65–72

Příspěvky ve sbornících

Autonomie sociálního herce a režiséra ve filmové dokumentaristice jako mravní problém Jan Motal

In GLUCHMAN, Vasil (ed.). Perspektívy profesijnej etiky: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Presoviensis: Filozofický sborník 57.
Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2014, s. 253–260

Příspěvky ve sbornících

Důstojnost a mravní autonomie jako profesní závazek mediálního tvůrce Jan Motal

In GLUCHMAN, Vasil (ed.). Etika v profesiách: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Presoviensis: Filozofický sborník 56. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2013. s. 406–414

Příspěvky ve sbornících

Hermeneutika filmového eseje aneb Heideggerovo "Besinnung" jako klíčový koncept pro průzkum eseje Jan Motal

In Texty z Mezinárodní konference doktorských studií divadelních škol 2011 Brno. Brno: JAMU, 2013, s. 40–46

Příspěvky ve sbornících

Mezi studenty a uměleckou komunitou: Internetové rozhlasové vysílání na Masarykově Univerzitě Jan Motal

In ŠUPŠÁKOVÁ, Božena. Umenie & médiá vo vzdelávaní 2012: nové možnosti a výzvy. Bratislava: IRIS, 2012, s. 163–176