DIFA JAMU

Kabinet pro výzkum divadla a dramatu

Divadelní fakulta JAMU

ENGLISH
ENGLISH

Konference

Mezinárodní konference jsou standardní součástí akademického roku na DF JAMU. Kabinet pro výzkum divadla a dramatu ve spolupráci s ostatními pracovišti fakulty pravidelně pořádá interdisciplinární setkání umělecké a vědecké komunity. Ve dvouletých intervalech se střídala mezinárodní doktorská konference a mezinárodní vědecká konference (později symposium). Od roku 2020 došlo ke sjednocení a používání slova "konference".

Historie

Mezinárodní konference na Divadelní fakultě JAMU navázaly na tradici mezinárodních sympozií divadelní antropologie pořádaných fakultou v letech 1995–2004. Tato sympozia uvítala řadu významných divadelníků a divadelních teoretiků – mj. Richarda Schechnera a Nicolu Savarese.

Divadelní fakulta posléze profilovala své konference do dvou linií: mezinárodní vědecké konference (později symposia) zaměřené na aktuální otázky divadelní praxe a její reflexe a mezinárodní konference doktorských studií. 

Mezinárodní vědecké konference, Theatre symposium Brno

Tyto konference byly zpravidla spjaté s výraznými osobnostmi blízkými fakultě. V návaznosti na výzkumný grant doc. MgA. Davida Drozda, Ph.D., se konaly konference Setkání v mezidveří kulis a smrti I II (2007, 2012) věnované filozofu Josefu Šafaříkovi a jeho reflexi divadla. O významu Šafaříkova díla promluvili mj. Václav Havel, Pavel Švanda, Milan Uhde nebo Vladimír Just.

Vynikajícím teatrologům a divadelníkům působícím na Divadelní fakultě JAMU byla věnována řada konferencí zaměřených na aktuální tendence v divadelní praxi a jeho reflexi. Konference Tendence v současném myšlení o divadle (2008) se konala u příležitosti osmdesátin prof. PhDr. Iva Osolsobě. Mezinárodní setkání na téma Aktuální otázky analýzy inscenace/představení (2014) uspořádal Kabinet in memoriam prof. PhDr. Bořivoje Srby, DrSc. Památce doc. PhDr. Jana Roubala, Ph.D., byla věnována konference Tendence v současném herectví a herecké pedagogice (2016). Příspěvky z konferencí vyšly ve sbornících (z konference 2008, z konference 2014, z konference 2016). 

Na specifickou problematiku dokumentace divadla se zaměřila mezinárodní konference Audiovizuální záznam divadelních inscenací (2012). Připravil ji Ateliér audiovizuální tvorby a divadla ve spolupráci s Mime Centre Berlin a Institutem divadelní vědy na Svobodné univerzitě v Berlíně.

Mezinárodní vědecké konference se transformovaly v Theatre symposium Brno. Téma symposia v roce 2018 znělo: Tendencies in Contemporary Theatre Directing and Theatre-directing Education.

Mezinárodní konference doktorských studií

Divadelní fakulta JAMU organizuje mezinárodní doktorandskou konferenci, proponovanou jako bienále, od roku 2003. Jejími iniciátory byli prof. PhDr. Josef Kovalčuk, prof. Mgr. Petr Oslzlý a prof. Pentti Paavolainen z Divadelní akademie v Helsinkách. Konferenci profilovali jako platformu pro pravidelné mezinárodní diskusní setkávání doktorských studentů z divadelních vysokých škol a  pro konfrontaci různých pojetí tohoto typu studia. Mezi zakládající země patřily kromě České republiky a Finska také Velká Británie, Švédsko, Slovensko, Maďarsko a Polsko.

Od roku 2003 na konferenci prezentovala více než stovka doktorandů z Evropy, Afriky, Severní Ameriky i Asie. Průběh dosavadních ročníků dokumentují česko-anglické sborníky vydané Edičním střediskem JAMU, později Nakladatelstvím JAMU (2003/20052007/2009, 2011).

V posledních letech posiluje konference svůj interdisciplinární charakter a směřuje k problémovému vymezení témat, v roce 2015 se zaměřila na artistic research. Ohlédnutí za konferencí nabídl sborník Current Challenges in Doctoral Theatre Research. Pro konferenci doktorských studií konanou v roce 2019 bylo téma vymezeno jako: Experience as a Research Method in Performing Arts

Od roku 2020 se již nerozlišuje bieniální konference a bieniální symposium, došlo ke sjednocení a používání slova "konference" pro mezinárodní vědecká setkávání s každoroční periodicitou. 

Fotografie z předchozích ročníků