DIFA JAMU

Kabinet pro výzkum divadla a dramatu

Divadelní fakulta JAMU

ENGLISH
ENGLISH

Výzkum

Kabinet pro výzkum divadla a dramatu se zaměřuje na výzkum divadla, audiovizuální tvorby a souvisejících hraničních fenoménů. V rámci interdisciplinárního výzkumu propojuje metody teatrologické, historické, sociologické, mediálně analytické a antropologické a hledá průniky s oblastí artistic research – výzkumu uměním. Spolupracuje při tom s výzkumnými institucemi v ČR i zahraničí, zastřešuje také výzkumné projekty realizované pedagogy DF JAMU.

Aktuální výzkumné linie

Artistic research

Divadelní fakulta JAMU chápe výzkum také jako součást umělecké tvorby, a proto je aktivním členem světové umělecké komunity ohledávající možnost tzv. artistic research – výzkumu uměním. Kabinet ve spolupráci s pedagogy a studenty fakulty osobitě rozvíjí potenciál tohoto směru spojujícího proces umělecké tvorby s akademickým diskursem. Kabinet je rovněž místem reflexe a prověřování funkčnosti této relativně mladé „disciplíny“, v úzké návaznosti na debatu probíhající v zahraničí.

Výzkum zpětnovazební smyčky objektivistickými metodami

Tým z JAMU, HUME Labu Masarykovy univerzity a VUT pracuje na pilotním sběru dat pro výzkum zpětnovazební smyčky objektivistickými metodami a na jejím teoreticko-metodologickém uchopení.

Teorie umění

S vědomím důležitosti chápání divadla a audiovizuální tvorby v širším teoretickém a filozofickém kontextu rozvíjí Kabinet také původní reflexi situace umění a jeho výzkumu v současném světě. Jedním ze směrů této reflexe je dekonstrukce moderní estetiky replikující předěl mezi kulturou a přírodou (Bruno Latour), která má za cíl přehodnocení uměleckého díla, jemuž rozumí jako události reprezentující vtělenou lidskou existenci. Takové dílo je pak chápáno jako prostor k interpersonálnímu i interkulturnímu dialogu.

Filozofie dialogu ve vztahu k divadlu

Osobnosti Divadelní fakulty

Tým badatelů sbírá data pro plánované studie o vybraných osobnostech Divadelní fakulty JAMU. Studie se zaměří na pedagogickou činnost lidí, kteří stáli u zrodu jednotlivých oborů na fakultě.

Umělecký výzkum tvorby divadelních inscenací s herci s Downovým syndromem

Realizace inscenací, kde se setkávají herci s Downovým syndromem a profesionální divadelníci bez handicapu a následná reflexe působení těchto představení jak na herce, tak na diváky většinové společnosti.

Výzkumné projekty

2019–2021

Aktuální projekt

Umělecký výzkum tvorby divadelních inscenací s herci s Downovým syndromem jako účinného prostředku sociální inkluze

TA ČR – program Éta, 1/2019 – 12/2021

Na základě dlouholetých zkušeností s Divadlem Aldente vytvoříme herecký soubor dětí a dospívajících s DS. Budeme pravidelně rozvíjet jejich divadelní předpoklady na workshopech, jež vyústí v tvorbu inscenací s profesionálními divadelníky. Součástí projektu jsou výzkumné rozhovory s diváky a s profesionálními herci. Na řešení projektu a výsledné zprávě se bude podílet psycholog a speciální pedagog, kteří pojmenují účinek divadelní tvorby jak na herce, tak na diváky většinové společnosti. Vznikne zpráva uměleckého výzkumu, kde zanalyzujeme vznik jednotlivých inscenací v kontextu dosavadních domácích i světových zkušeností s tímto typem divadla a navrhneme vhodné metodologické postupy využitelné zejména těmi, kdo pracují s lidmi s postižením a pomáhají jejich inkluzi do většinové společnosti.

Více viz www.divadloaldente.cz

2019–2021

Ukončený projekt

Rozvoj komunikačních kompetencí novou vzdělávací metodikou, vycházející z objektivního hodnocení biosignálů performera a recipienta (Efektivní performer)

TA ČR – program Zéta, 6/2019 – 5/2021

Projekt je zaměřen na využití objektivního hodnocení biosignálů performera a recipienta pro vytvoření vzdělávací metodiky k rozvoji komunikačních kompetencí. Příjemci výsledků projektu budou schopni zkvalitnit svoje veřejné vystupování a efektivněji tvarovat svoji komunikaci k publiku, což má význam pro všechny oblasti, které vyžadují prezentaci nebo persvazi.

Na projektu spolupracují: Vysoké učení technické v Brně, Janáčkova akademie múzických umění a Masarykova univerzita.

Tým vydal publikaci Umění persvaze. Tato vzdělávací metodika pro rozvoj komunikačních dovedností vznikla jako součást projektu TAČR TJ02000293. Publikace je zhodnocením projektu zkoumajícího fenomén persvaze na úrovni fyziologických projevů. Tréninkové postupy v této metodice se opírají o poznatky získané sadou experimentů modelujících různé scénáře performativních úkonů a způsobů interakce mezi performerem a recipientem. Míra persvaze během nich byla objektivně stanovena na základě analýzy biosignálů, jakými byly tepová frekvence, teplota, elektroencefalogram, respirační křivka a pohybová data.

2018–2020

Ukončený projekt

Osobnosti Divadelní fakulty JAMU

Interní grant FRVČ JAMU, 2018–2020

Výzkumným záměrem je zpracování portrétů vybraných osobností Divadelní fakulty JAMU. Členové řešitelského týmu se zaměřují na výzkum, zpracování a zhodnocení pedagogické činnosti třinácti osobností, které se podílely na formování jednotlivých oborů na JAMU. 

Práce zahrnuje pedagogy herecké výchovy (Vlasta Fialová, Zdeňka Gräfová, Josef Karlík, Rudolf Krátký, Ladislav Lakomý, Jarmila Lázničková, Lola Skrbková a Marie Waltrová), dramatické výchovy (Alexej Pernica, Dana Svozilová), pohybové výchovy (Marie Mrázková, Jiřina Ryšánková) a uměleckého přednesu (Miloš Kročil). 

2016–2017

Ukončený projekt

Passage 23 E: Theatre and Theatricality from the Baltic to the Aegean, International Theatre Institute Berlin

Koordinátor: International Theatre Institute Berlin

Společný projekt divadelních institutů, univerzit, archivů a umělců ze střední, středovýchodní a jihovýchodní Evropy. Zaměřuje se na divadlo a formy divadelního výrazu v těchto kulturních oblastech v posledních 25 letech. Hlavním cílem projektu je vytvoření společného informačního a dokumentačního systému zaměřeného na evropskou kulturu, její minulost, současnost i budoucnost.

Zástupci Divadelní fakulty JAMU:
doc. Mgr. Petr Francán,
Mgr. et Mgr. Radka Kunderová, Ph.D.,
Mgr. Anna Lahodová

Web projektu

2015–2017

Ukončený projekt

Dramatická tvorba ostravského studia Československé televize (1955–1991)

Grantová agentura ČR, 2015–2017

Řešitel: doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D.

Projekt zkoumá dramatickou tvorbu vzniklou v ostravském studiu Československé televize od jeho založení v roce 1955 až do vzniku nástupnické veřejnoprávní České televize v roce 1991. Zaměřuje se na kritickou analýzu a interpretaci všech přibližně 500 narativních filmů a seriálů. Zvláštní pozornost je věnována ideologickým strukturám, způsobům reprezentace reality a vytváření významů, konvencí a narativních modelů.

Výstupem grantu byla monografie Dramatická tvorba ostravského studia Československé televize (1955–1991) publikovaná Nakladatelstvím JAMU.

2013–2017

Ukončený projekt

Brněnská studiová divadla II: Dokumentace – rekonstrukce – analýza

Grantová agentura ČR, 2013–2016/17

Řešitel: prof. PhDr. Josef Kovalčuk

Projekt zkoumá tvorbu brněnských studiových divadel od 70. let do současnosti. Tým teatrologů vedený J. Kovalčukem vydává souhrnné publikace rekapitulující činnost vybraných divadel (Divadlo Husa na provázku, Ochotnický kroužek, Divadlo U stolu). Realizuje také řadu monografií soustředěných na konkrétní inscenace charakteristické pro tvorbu brněnských souborů (HaDivadlo, Divadlo Husa na provázku).

2012–2013

Ukončený projekt

Contemporary Central European Theatre: Document/ary versus Postmemory, International Alternative Culture Center, Budapest, Hungary

Projekt uváděl do středoevropského prostředí koncept postmemory (zprostředkované paměti), který v anglosaském prostředí slouží zejména k reflexi holokaustu a jeho zobrazení v dílech autorů, kteří ho na rozdíl od svých předků nezažili. Účastníci projektu pocházející zejména ze Střední a Východní Evropy promýšleli potenciál (post)memory studies pro analýzu dokumentárního divadla v těchto regionech.

Zástupkyně Divadelní fakulty JAMU: Mgr. et Mgr. Radka Kunderová, Ph.D.

Web projektu

2015–2017

Ukončený projekt

Dramatická tvorba Československé televize – studia Brno od jeho vzniku do roku 1989

Grantová agentura ČR, 2010–2012

Řešitel: MgA. Marek Hlavica, Ph.D.

Projekt se zaměřoval na výzkum dramatické tvorby brněnského pracoviště Československé televize v letech 1961–1989. Díla byla analyzována a srovnávána na základě jejich tematické, obsahové, žánrové, geopolitické či autorské souvislosti. Řešitel tak mimo jiné usiloval o pojmenování proměn produkce ČST v průběhu třiceti let, jež se vyznačovaly nemalým množstvím zásadních politických, společenských, estetických i technologických změn.

Výstupem grantu byla monografie Dramatická tvorba brněnského studia Československé televize (1961–1989) publikovaná Edičním střediskem JAMU.

2009–2011

Ukončený projekt

Dokumentace a analýza tvorby brněnských studiových divadel

Grantová agentura ČR, 2009–2011

Řešitel: prof. PhDr. Josef Kovalčuk

Na základě archivního výzkumu a orální historie projekt dokumentoval činnost vybraných brněnských studiových divadel. Tým teatrologů pod vedením J. Kovalčuka vydal osm publikací. Dvě obsáhlé monografie chronologicky dokumentovaly činnost Divadla Husa na provázku: B. Srba: Vykročila husa a vzala člověka na procházku: Pojď!) a HaDivadla (J. Kovalčuk: Hvězdy nad Kabinetem múz).

Další výstupy projektu představuje pět monografických studií o vybraných inscenacích charakteristických pro tvorbu souborů: K. Kovářová: Na pohádku máje, D. Drozd: Příběhy dlouhého nosu, J. Roubal: Divadlo jako pocitový deník, J. Kovalčuk – P. Oslzlý: Společný projekt Cesty, T. Lazorčaková: Depeše na kolečkách.

2008–2010

Ukončený projekt

Josef Šafařík – život a dílo v kontextu kultury 20. století

Akademie věd ČR, 2008–2010

Řešitelé: MgA. David Drozd, Ph.D., Mgr. Zuzana Gilarová a Mgr. Jan Zámečník, Th.D.

Projekt zkoumal dílo a život brněnského filozofa a esejisty Josefa Šafaříka (1907–1992), zejména jeho vztah k divadlu. Mezioborový výzkum zahrnoval převedení Šafaříkových pracovních výpisků do elektronické podoby a vytvoření jejich podrobného soupisu, shromáždění Šafaříkovy dostupné korespondence a doplnění osobních svědectví žijících pamětníků. V rámci grantu byla vydána dopracovaná verze disertace Davida Drozda Fenomén divadla v myšlení Josef Šafaříka. V návaznosti na jeho výzkum se v letech 2007 a 2012 na Divadelní fakultě konaly dvě konference o J. Šafaříkovi nazvané V mezidveří kulis a smrti I a II.