DIFA JAMU

Kabinet pro výzkum divadla a dramatu

Divadelní fakulta JAMU

ENGLISH
ENGLISH

Výzkum

Kabinet pro výzkum divadla a dramatu se zaměřuje na výzkum divadla, audiovizuální tvorby a souvisejících hraničních fenoménů. V rámci interdisciplinárního výzkumu propojuje metody teatrologické, historické, sociologické, mediálně analytické a antropologické a hledá průniky s oblastí artistic research – výzkumu uměním. Spolupracuje při tom s výzkumnými institucemi v ČR i zahraničí, zastřešuje také výzkumné projekty realizované pedagogy DF JAMU.

Aktuální výzkumné linie

Artistic research

Divadelní fakulta JAMU chápe výzkum také jako součást umělecké tvorby, a proto je aktivním členem světové umělecké komunity ohledávající možnost tzv. artistic research – výzkumu uměním. Kabinet ve spolupráci s pedagogy a studenty fakulty osobitě rozvíjí potenciál tohoto směru spojujícího proces umělecké tvorby s akademickým diskursem. Kabinet je rovněž místem reflexe a prověřování funkčnosti této relativně mladé „disciplíny“, v úzké návaznosti na debatu probíhající v zahraničí.

Osobnosti avantgardy

Bádání zaměřené na zrod a formování Osvobozeného divadla v letech 1925–1929 a osobnosti spjaté s avantgardou.

Rozhlas a film

Výzkum zaměřený na otázku, jak se ovlivňují a inspirují média rozhlas a film a jak to obohacuje umělecký účinek obou médií.

Teorie umění

S vědomím důležitosti chápání divadla a audiovizuální tvorby v širším teoretickém a filozofickém kontextu rozvíjí Kabinet také původní reflexi situace umění a jeho výzkumu v současném světě. Jedním ze směrů této reflexe je dekonstrukce moderní estetiky replikující předěl mezi kulturou a přírodou (Bruno Latour), která má za cíl přehodnocení uměleckého díla, jemuž rozumí jako události reprezentující vtělenou lidskou existenci. Takové dílo je pak chápáno jako prostor k interpersonálnímu i interkulturnímu dialogu.

Filozofie dialogu ve vztahu k divadlu

Osobnosti Divadelní fakulty

Členky a členové Kabinetu pro výzkum divadla a dramatu chtějí uchovat povědomí o významných pedagozích Divadelní fakulty JAMU a věnují se popisu jejich tvůrčí i pedagogické činnosti.

Výzkumné projekty

2022–2024

Aktuální projekt

Antonín Přidal – autor, překladatel, pedagog

Interní grant FRVČ JAMU, 2022–2024

Projekt se zaměřuje se zaměřuje na jednu z uměleckých a pedagogických osobností nedílně spjatých s novodobou historií Divadelní fakulty JAMU, prof. PhDr. Antonína Přidala. Navazuje tak na linii výzkumných aktivit zaměřených na osobnosti spjaté s Divadelní fakultou. Výzkumné řešení reaguje na skutečnost, že komplexní odborná monografie zabývající se vrstevnatým dílem, pedagogickou a tvůrčí činností Antonína Přidala dosud neexistuje. Hlavní řešitelkou projektu je Eva Schulzová.

2019–2021

Ukončený projekt

Snít rozhlasem

Interní grant FRVČ JAMU, 2019–2021

Na základě řešení grantového projektu vznikla publikace Snít rozhlasem, ve které Eva Schulzová zkoumá, jak se ovlivňují a inspirují média rozhlas a film a jak to obohacuje umělecký účinek obou médií. Vychází ze zevrubných analýz rozhlasové tvorby filmových režisérů Woodyho Allena, Ingmara Bergmana a Federica Felliniho a zamýšlí se nad vztahem jejich rozhlasového a filmového díla. Druhou část práce tvoří komparace původních rozhlasových her Sorry, Wrong Number od Lucille Fletcher, Under Milk Wood od Dylana Thomase a Der gute Gott von Manhattan od Ingeborg Bachmann s jejich filmovými adaptacemi.

2021

Ukončený projekt

Osvobozené divadlo – Na vlnách Devětsilu

Interní grant FRVČ JAMU, 2021

Kniha, jejíž vznik byl podpořen interním grantem JAMU, obsahuje studie pokrývající jednu z nejvýznamnějších událostí domácího divadelního umění: zrození a formování Osvobozeného divadla v letech 1925–1929, tedy zachycení laboratorního období původně amatérské a poté profesionální scény. Ta se rozvíjela s podporou předních osobností Uměleckého svazu Devětsil až do vyčerpání svého programu a ekonomických možností. Zakladatelské individuality Osvobozeného divadla – Jiří Frejka, Jindřich Honzl a Emil František Burian – souběžně vyzrávají v přední tvůrce domácího divadelního umění.

2019–2021

Ukončený projekt

Umělecký výzkum tvorby divadelních inscenací s herci s Downovým syndromem jako účinného prostředku sociální inkluze

TA ČR – program Éta, 1/2019 – 12/2021 (prodlouženo do 6/2022)

Na základě dlouholetých zkušeností s Divadlem Aldente vytvořila Jitka Vrbková a její kolegové herecký soubor dětí a dospívajících s DS. Pravidelně rozvíjeli jejich divadelní předpoklady na workshopech, jež vyúustily v tvorbu inscenací s profesionálními divadelníky. Součástí projektu byly výzkumné rozhovory s diváky a s profesionálními herci. Na řešení projektu a výsledné zprávě se podílela psycholožka a speciální pedagožka, které pojmenovaly účinek divadelní tvorby jak na herce, tak na diváky většinové společnosti. Vznikla zpráva uměleckého výzkumu, v níž byl analyzován vznik jednotlivých inscenací v kontextu dosavadních domácích i světových zkušeností s tímto typem divadla a ve které byly navrženy vhodné metodologické postupy využitelné zejména těmi, kdo pracují s lidmi s postižením a pomáhají jejich inkluzi do většinové společnosti.

Více viz www.divadloaldente.cz

Výsledkem projektu je publikace Inkluze divadlem – Cesta herce s Downovým syndromem k cílené umělecké tvorbě a k přijetí do společnosti.

2019–2021

Ukončený projekt

Rozvoj komunikačních kompetencí novou vzdělávací metodikou, vycházející z objektivního hodnocení biosignálů performera a recipienta (Efektivní performer)

TA ČR – program Zéta, 6/2019 – 5/2021

Projekt byl zaměřen na využití objektivního hodnocení biosignálů performera a recipienta pro vytvoření vzdělávací metodiky k rozvoji komunikačních kompetencí. Příjemci výsledků projektu budou schopni zkvalitnit svoje veřejné vystupování a efektivněji tvarovat svoji komunikaci k publiku, což má význam pro všechny oblasti, které vyžadují prezentaci nebo persvazi.

Na projektu spolupracovali: Vysoké učení technické v Brně, Janáčkova akademie múzických umění a Masarykova univerzita.

Tým vydal publikaci Umění persvaze. Tato vzdělávací metodika pro rozvoj komunikačních dovedností vznikla jako součást projektu TAČR TJ02000293. Publikace je zhodnocením projektu zkoumajícího fenomén persvaze na úrovni fyziologických projevů. Tréninkové postupy v této metodice se opírají o poznatky získané sadou experimentů modelujících různé scénáře performativních úkonů a způsobů interakce mezi performerem a recipientem. Míra persvaze během nich byla objektivně stanovena na základě analýzy biosignálů, jakými byly tepová frekvence, teplota, elektroencefalogram, respirační křivka a pohybová data.

2018–2020

Ukončený projekt

Osobnosti Divadelní fakulty JAMU

Interní grant FRVČ JAMU, 2018–2020

Výzkumným záměrem bylo zpracování portrétů vybraných osobností Divadelní fakulty JAMU. Členové řešitelského týmu se zaměřili na výzkum, zpracování a zhodnocení pedagogické činnosti třinácti osobností, které se podílely na formování jednotlivých oborů na JAMU. 

Výsledkem projektu je kniha Osobnosti Divadelní fakulty JAMU. Práce zahrnuje pedagogy herecké výchovy (Vlasta Fialová, Zdeňka Gräfová, Josef Karlík, Rudolf Krátký, Ladislav Lakomý, Jarmila Lázničková, Lola Skrbková a Marie Waltrová), dramatické výchovy (Alexej Pernica, Dana Svozilová), pohybové výchovy (Marie Mrázková, Jiřina Ryšánková) a uměleckého přednesu (Miloš Kročil). 

2016–2017

Ukončený projekt

Passage 23 E: Theatre and Theatricality from the Baltic to the Aegean, International Theatre Institute Berlin

Koordinátor: International Theatre Institute Berlin

Společný projekt divadelních institutů, univerzit, archivů a umělců ze střední, středovýchodní a jihovýchodní Evropy. Zaměřuje se na divadlo a formy divadelního výrazu v těchto kulturních oblastech v posledních 25 letech. Hlavním cílem projektu je vytvoření společného informačního a dokumentačního systému zaměřeného na evropskou kulturu, její minulost, současnost i budoucnost.

Zástupci Divadelní fakulty JAMU:
doc. Mgr. Petr Francán,
Mgr. et Mgr. Radka Kunderová, Ph.D.,
Mgr. Anna Lahodová

Web projektu

2015–2017

Ukončený projekt

Dramatická tvorba ostravského studia Československé televize (1955–1991)

Grantová agentura ČR, 2015–2017

Řešitel: doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D.

Projekt zkoumal dramatickou tvorbu vzniklou v ostravském studiu Československé televize od jeho založení v roce 1955 až do vzniku nástupnické veřejnoprávní České televize v roce 1991. Zaměřoval se na kritickou analýzu a interpretaci všech přibližně 500 narativních filmů a seriálů. Zvláštní pozornost byla věnována ideologickým strukturám, způsobům reprezentace reality a vytváření významů, konvencí a narativních modelů.

Výstupem grantu byla monografie Dramatická tvorba ostravského studia Československé televize (1955–1991) publikovaná Nakladatelstvím JAMU.

2013–2017

Ukončený projekt

Brněnská studiová divadla II: Dokumentace – rekonstrukce – analýza

Grantová agentura ČR, 2013–2016/17

Řešitel: prof. PhDr. Josef Kovalčuk

Projekt zkoumal tvorbu brněnských studiových divadel od 70. let do současnosti. Tým teatrologů vedený J. Kovalčukem vydával souhrnné publikace rekapitulující činnost vybraných divadel (Divadlo Husa na provázku, Ochotnický kroužek, Divadlo U stolu). Realizoval také řadu monografií soustředěných na konkrétní inscenace charakteristické pro tvorbu brněnských souborů (HaDivadlo, Divadlo Husa na provázku).

2012–2013

Ukončený projekt

Contemporary Central European Theatre: Document/ary versus Postmemory, International Alternative Culture Center, Budapest, Hungary

Projekt uváděl do středoevropského prostředí koncept postmemory (zprostředkované paměti), který v anglosaském prostředí slouží zejména k reflexi holokaustu a jeho zobrazení v dílech autorů, kteří ho na rozdíl od svých předků nezažili. Účastníci projektu pocházející zejména ze Střední a Východní Evropy promýšleli potenciál (post)memory studies pro analýzu dokumentárního divadla v těchto regionech.

Zástupkyně Divadelní fakulty JAMU: Mgr. et Mgr. Radka Kunderová, Ph.D.

Web projektu

2015–2017

Ukončený projekt

Dramatická tvorba Československé televize – studia Brno od jeho vzniku do roku 1989

Grantová agentura ČR, 2010–2012

Řešitel: MgA. Marek Hlavica, Ph.D.

Projekt se zaměřoval na výzkum dramatické tvorby brněnského pracoviště Československé televize v letech 1961–1989. Díla byla analyzována a srovnávána na základě jejich tematické, obsahové, žánrové, geopolitické či autorské souvislosti. Řešitel tak mimo jiné usiloval o pojmenování proměn produkce ČST v průběhu třiceti let, jež se vyznačovaly nemalým množstvím zásadních politických, společenských, estetických i technologických změn.

Výstupem grantu byla monografie Dramatická tvorba brněnského studia Československé televize (1961–1989).

2009–2011

Ukončený projekt

Dokumentace a analýza tvorby brněnských studiových divadel

Grantová agentura ČR, 2009–2011

Řešitel: prof. PhDr. Josef Kovalčuk

Na základě archivního výzkumu a orální historie projekt dokumentoval činnost vybraných brněnských studiových divadel. Tým teatrologů pod vedením J. Kovalčuka vydal osm publikací. Dvě obsáhlé monografie chronologicky dokumentovaly činnost Divadla Husa na provázku: B. Srba: Vykročila husa a vzala člověka na procházku: Pojď!) a HaDivadla (J. Kovalčuk: Hvězdy nad Kabinetem múz).

Další výstupy projektu představuje pět monografických studií o vybraných inscenacích charakteristických pro tvorbu souborů: K. Kovářová: Na pohádku máje, D. Drozd: Příběhy dlouhého nosu, J. Roubal: Divadlo jako pocitový deník, J. Kovalčuk – P. Oslzlý: Společný projekt Cesty, T. Lazorčaková: Depeše na kolečkách.

2008–2010

Ukončený projekt

Josef Šafařík – život a dílo v kontextu kultury 20. století

Akademie věd ČR, 2008–2010

Řešitelé: MgA. David Drozd, Ph.D., Mgr. Zuzana Gilarová a Mgr. Jan Zámečník, Th.D.

Projekt zkoumal dílo a život brněnského filozofa a esejisty Josefa Šafaříka (1907–1992), zejména jeho vztah k divadlu. Mezioborový výzkum zahrnoval převedení Šafaříkových pracovních výpisků do elektronické podoby a vytvoření jejich podrobného soupisu, shromáždění Šafaříkovy dostupné korespondence a doplnění osobních svědectví žijících pamětníků. V rámci grantu byla vydána dopracovaná verze disertace Davida Drozda Fenomén divadla v myšlení Josef Šafaříka. V návaznosti na jeho výzkum se v letech 2007 a 2012 na Divadelní fakultě konaly dvě konference o J. Šafaříkovi nazvané V mezidveří kulis a smrti I a II.